Uslovi korišćenja

Datum stupanja na snagu: 21/11/2016

Ovi uslovi korišćenja (“Uslovi korišćenja”) upravljaju vašim pristupom i korišćenjem ovog vebsajta na www.intrageninstitute.rs (“Sajt”). Sajtom se rukovodi od strane Sa registrovanim sedištem WTC Almeda Park, c/Tirso de Molina, 40, 08940 Cornellá de Llobregat, Barselona, Španija, registrovano u Registru firmi Barselone, odeljak 25290, str. 185, list B-86638 i sa PIB brojem B-08000135. Mi vam činimo dostupnim Sajt, uključujući sve informacije, alate i usluge dostupne preko Sajta, pod uslovom da prethodno prihvatite ove Uslove korišćenja. MOLIMO DA PAŽLJIVO PROČITATE OVE USLOVE KORIŠĆENJA. PRISTUPOM NA ILI KORIŠĆENJEM SAJTA, VI PRIHVATATE I SLAŽETE SE DA BUDETE OBAVEZANI OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA. UKOLIKO NE PRIHVATATE I I NE SLAŽETE SE SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, MOLIMO DA NE KORISTITE OVAJ SAJT.

Karakteristike i funkcionalnost obezbeđena od treće stranke; Uslovi treće stranke

Određeni sadržaj (“Sadržaj treće stranke”), karakteristike i funkcionalnost na Sajtu mogu biti u vlasništvu i njima može upravljati treća stranka (kolektivno, „Provajderi kao treća stranka“). Mi možemo, ali na to nismo obavezni, da pratimo ili pregledamo bilo koju oblast na Sajtu na kojoj se nalazi Sadržaj treće stranke. Vaše korišćenje i interakcija sa takvim Sadržajem treće stranke može biti predmet odvojenih relacija i uslova Provajdera kao trećih stranaka i, ukoliko je to primenljivo, bićete izloženi i moraćete se saglasiti sa relacijama i uslovima ponuđenim od strane takvih Provajdera kao trećih stranaka. OVIM POTVRĐUJETE DA MI NISMO NI NA KOJI NAČIN ODGOVORNI ZA SADRŽAJ TREĆE STRANKE ILI ZA RADNJE ILI PROPUŠTANJA RADNJE PROVAJDERA KAO TREĆIH STRANAKA I DA ĆE BILO KOJA TUŽBA ILI DRUGA RADNJA KOJA VAM JE DOSTUPNA U VEZI SA BILO ČIM OD NAVEDENOG BITI PREDUZETA PROTIV PRIMENLJIVOG PROVAJDERA KAO TREĆE STRANKE A NE PROTIV NAS.

Korišćenje sadržaja

Ovaj Sajt, uključujući ali ne i ograničavajući tekst, dizajne, grafike, logo-e, ikone, slike, fotografije, video zapise, aueio zapise, skinute materijale (daunloudove), interfejsove, kodove, softver, proizvode, karakteristike i alate, kao i njihov dizajn, odabir i raspored i svako pravo na intelektualnu svojinu povezano sa navedenim, ali specifično isključujući Sadržaj treće stranke (kolektivno „Sadržaj“), je u našem vlasništvu, naših filijala, i/ili mogućih davalaca licence, ukoliko ih ima. Nakon vašeg prihvatanja ovih Uslova korišćenja, odobravamo vam ograničenu, neprenosivu, bez mogućnosti davanja sublicence, neekskluzivnu, opozivu dozvolu za pristup, korišćenje, kopiranje, skidanje (daunloudovanje) i štampanje Sadržaja samo za vaše lično i ne komercijalno korišćenje u svrhu informisanja, pod uslovom da ne modifikujete i ne brišete autorsko pravo, žig ili drugo obaveštenje o vlasništvu koje se pojavljuje u Sadržaju. Bilo koje drugačije korišćenje Sajta ili bilo kog Sadržaja, uključujući ali ne i ograničavajući na modifikaciju, distribuciju, izvršenje, emitovanje, publikovanje, licenciranje, obrnuti inženjering ili preprodaju, ili stvaranje izvedenih radova sa Sajta ili bilo kog Sadržaja, je izričito zabranjeno, osim ukoliko dobijete našu prethodnu pismenu saglasnost. Vi prihvatate da se pridržavate svih dodatnih restrikcija prikazanih na Sajtu koje mogu biti ažurirane s vremena na vreme. Možemo da povučemo ovu ograničenu dozvolu u bilo koje vreme zbog bilo kog ili bez ikakvog razloga. Sva prava koja nisu izričito odobrena ostaju rezervisana (zadržana) primenljivim pravima vlasnika. Vi nećete: (i) koristiti bilo koji hardver ili softver namenjen da ošteti ili ometa pravilan rad ovog Sajta; (ii) krišom presretati bilo koji sistem, podatke ili lične informacije sa Sajta; ili (iii) prekidati ili pokušati da prekinete rad Sajta na bilo koji način. Zadržavamo pravo, da po sopstvenom nahođenju, ograničimo ili ukinemo vaš pristup ili vaše korišćenje Sajta, u celini ili delimično, u bilo koje vreme bez upozorenja. Prekid vašeg pristupa ili korišćenja neće činiti odricanje ili uticati na bilo koje drugo pravo ili oslobađanje od prava koje imamo prema zakonu ili kapitalu.

Materijali koje vi podnosite

Potvrđujete da ste vi odgovorni za bilo koji materijal koji podnesete putem Sajta, uključujući legalnost, pouzdanost, podesnost, originalnost i autorsko pravo bilo kog takvog materijala. Ne smete da postavite (aploudujete), distribuirate ili na bilo koji drugi način objavite preko Sajta bilo koji sadržaj koji (i) je poverljiv, prisvajajući, lažan, prevaran, pogrdan, klevetnički, opscen, preteći, invazivan na privatnost ili prava publikovanja, prekršajan u odnosu na prava intelektualne svojine, uvredljiv, nelegalan ili kojem se na bilo koji drugi način može prigovoriti; (ii) kojim možete činiti ili ohrabrivati činjenje krivičnog dela, povredu prava u bilo kom delu bilo koje stranke ili na bilo koji drugi način dovesti do odgovornosti ili kršenja bilo kog zakona; ili (iii) koji može sadržati softverske viruse, koji vodi političku kampanju, čini lančana pisma, masovno adresiranje ili vrši bilo koji oblik „spamovanja.“ Ne smete koristiti lažnu e-mail adresu ili druge informacije za identifikaciju, predstavljati drugo lice ili entitet ili na bilo koji drugi način izvršiti obmanu kada je u pitanju poreklo bilo kog sadržaja. Ne smete postavljati komercijani sadržaj na Sajt.

Ukoliko podnesete materijal, osim ukoliko mi ne naznačimo drugačije, odobravate nam neograničeno, neekskluzivno, oslobođeno plaćanja, trajno, neopozivo pravo koje se u potpunosti može dati u podlicencu da koristimo, reprodukujemo, modifikujemo, adaptiramo, publikujemo, prevedemo, stvorimo izvedeni rad iz njega, distribuiramo i prikažemo takav materijal širom sveta na bilo kom mediju. Dalje prihvatate da smo slobodni da koristimo, bez ikakve naknade, bilo koje ideje, koncepte, nou-hau (know-how) koje vi ili pojedinci koji rade za vas nama pruže. Odobravate i ovlašćeni ste da nam odobrite pravo korišćenja, bez naknade, bilo kog imena ili nečeg sličnog što ste podneli u vezi sa takvim materijalom, ukoliko to kompanija izabere da koristi. Prezentujete i garantujete da ste vlasnik ili na drugi način kontrolišete sva prava na sadržaj koji ste postavili; da je sadržaj tačan i ne krši autorska prava; da ne krši ni na koji drugi način prava bilo kog lica ili entiteta i da je u skladu sa primenljivim pravom; da korišćenje sadržaja kojim ste nas snabdeli ne krši bilo koje ovde date odredbe i da neće izazvati povredu bilo kog lica ili entiteta; i da ćete nas obeštetiti (i naše filijale i subsidijare) za sve tužbe koje rezultiraju iz takvog sadržaja koji ste podneli.

Zabranjene aktivnosti

Ne smete koristiti bilo koji “deep link,” “page-scrape,” “robot,” “spider” ili drugi automatski uređaj, program, algoritam ili metodologiju ili bilo koji sličan ili ekvivalentan manuelni postupak, da pristupite, steknete, kopirate ili pratite bilo koji deo Sajta ili bilo koji Sadržaj, ili na bilo koji način reprodukujete, ili zaobiđete navigacionu strukturu ili prezentaciju Sajta ili bilo kog Sadržaja, da dobijete ili pokušate da dobijete bilo koje materijale, dokumente ili informacije preko bilo kojih sredstava koja nisu namerno učinjena dostupnim preko Sajta. Ne smete pokušati da dobijete neovlašćen pristup bilo kom delu ili karakteristici Sajta, ili bilo kojim drugim sistemima ili mrežama povezanim sa Sajtom ili sa bilo kojim našim serverom, ili bilo kojim uslugama koje se nude preko Sajta, hakovanjem, „miniranjem“ lozinke ili drugim nezakonitim sredstvima.

Linkovi

Sajt može sadržati linkove za druge vebsajtove, od kojih nekima možemo mi upravljati i drugima i kojima mogu upravljati ili ih kontrolisati treće stranke (“Sajtovi trećih stranaka”), uključujući linkove koji sadrže reklame, kao što baner oglasi i sponzorisani linkovi. Ovi linkovi su dati kao pogodnost za vas i kao dodatni put pristupa informacijama koje se tamo nalaze. Uključivanje linkova Sajtova treće stranke nije, i ne treba se na to tako gledati, kao odobrenje Sajtova treće stranke ili bilo kog sadržaja koji se tamo nalazi. Različite relacije i uslovi se primenjuju na vaše korišćenje Sajtova treće stranke. MI NEMAMO KONTROLU NAD SADRŽAJEM SAJTOVA TREĆE STRANKE, I NE PRIHVATAMO ODGOVORNOST ZA NJIH I OVIM SE OGRAĐUJEMO OD ODGOVORNOSTI POVEZANE SA NJIMA. UKOLIKO SE ODLUČITE DA PRISTUPITE BILO KOM SAJTU TREĆE STRANKE, TO ČINITE U POTPUNOSTI NA SOPSTVENI RIZIK I PODLOŽNI STE ROKOVIMA I USLOVIMA KORIŠĆENJA TAKVIH SAJTOVA TREĆE STRANKE.

Žigovi i autorska prava

Svi žigovi, dizajni, trgovački nazivi, logo-i, slike, oznake usluge, izgled proizvoda, Sadržaj i Sadržaj treće stranke izložen na Sajtu, uključujući njihov izgled i dejstvo (kolektivno „IP“), su naše vlasništvo ili vlasništvo naših davalaca licence, provajdera sadržaja ili ostalih trećih stranaka. Ništa u ovim Uslovima korišćenja ili na Sajtu neće se smatrati odobrenjem, implikacijom, estopelom ili na bilo koji drugi način, bilo kojom dozvolom ili pravom da se koristi bilo koji IP bez prethodno date pismene saglasnosti davaoca licence.

Upozorenje o prekršaju

Mi poštujemo intelektualnu svojinu drugih i zahtevamo da to isto i vi činite. U skladu sa Digital Millennium Copyright Act (Digitalnim milenijumskim zakonom o autorskim pravima) iz 1998.godine, ovim ste informisani da smo prihvatili i razumno implementirali polisu da odgovorimo na upozorenja o prekršajima i za ukidanjem korisnika Sajta u odgovarajućim okolnostima koje uključuju, na primer, prekršioce autorskih prava u povratu. Ukoliko verujete da je vaše autorsko pravo ili autorsko pravo lica li entiteta u čiju ste korist ovlašćeni da radite povređeno, možete da kontaktirate našeg agenta za autorska prava:

Revlon Consumer Products Corporation
One New York Plaza
New York, New York 10004
Attn.: Legal Department, Trademark & Copyright Counsel
Telephone: +1.212.527.4000
Email: copyright@revlon.com

Kako bi imalo dejstvo, vaša obaveštenje mora (i) biti dato pismenim putem, (ii) biti dato našem agentu za autorska prava, i (iii) uključiti sledeće bitne delove:

1. Fizički ili elektronski potpis lica ovlašćenog da radi u korist vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povređeno;
2. Identifikaciju autorskog rada za koji se tvrdi da je povređen, ili, ukoliko se radi o višestrukim autorskim radovima na pojedinačnom onlajn sajtu koji su pokriveni jednim obaveštenjem, predstavnik daje listu takvih radova na sajtu;
3. Identifikaciju materijala za koji se tvrdi da povređen ili da je predmet prekršajne aktivnosti i koji se ima ukloniti ili se pristup njemu onemogućiti, i informacije razumno dovoljne da omoguće provajderu usluge da locira materijal;
4. Informaciju razumno dovoljnu da omogući provajderu usluge da kontaktira stranku koja se žali, kao što je adresa, telefonski broj, i, ukoliko je to dostupno, elektronsku poštansku adresu na kojoj stranka koja se žali može biti kontaktirana;
5. Izjavu da stranka koja se žali savesno veruje da korišćenje materijala na način zbog koga se žali nije dozvoljeno od strane vlasnika autorskog prava, njegovog agenta, ili zakona; i
6. Izjava da je informacija u obaveštenju tačna, i pod pretnjom kaznom zbog lažnog davanja iskaza, da je stranka koja se žali ovlašćena da radi u korist vlasnika ekskluzivnog prava koje je navodno povređeno.

Mi nemamo obavezu da pošaljemo poštom, prosledimo, isporučimo, distribuiramo ili na bilo koji drugi način pružimo bilo koji materijal dostupan na Sajtu, uključujući materijal koji nam vi obezbeđujete, pa tako imamo apsolutno pravo da uklonimo bilo koji materijal sa Sajta po sopstvenom nahođenju u bilo koje vreme.

ODRICANJE OD PRAVA

OVIM PRIHVATATE DA VAŠE KORIŠĆENJE OVOG SAJTA, SADRŽAJA I BILO KOJIH DRUGIH USLUGA ILI MATERIJALA KOJE VAM PRUŽAMO U VEZI SA SAJTOM IDE NA VAŠ SOPSTVENI RIZIK. SAJT I POVEZANE USLUGE I KARAKTERISTIKE SU VAM DATI NA „KAKO JE VIĐENO“ I „KAKO JE DOSTUPNO“ OSNOVI. ZADRŽAVAMO PRAVO DA OGRANIČIMO ILI UKINEMO VAŠ PRISTUP SAJTU ILI BILO KOJOJ NJEGOVOJ KARAKTERISTICI ILI DELU U BILO KOJE VREME IZ BILO KOG RAZLOGA.

U NAJVEĆOJ MERI KOJU DOPUŠTA ZAKON, MI SE IZRIČITO ODRIČEMO SVIH GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRAŽENIH ILI IMPLICIRANIH, U VEZI SA BILO KOJOM STVARI, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI NA: (I) PRODAJU, POGODNOST, PODOBNOST ZA ODREĐENO KORIŠĆENJE, VLASNIŠTVO, NEČINJENJE PREKRŠAJA I GARANCIJE KOJE SE SUGERIŠU IZ TOKA ČINJENJA ILI TOKA DELANJA; (II) REZULTATA KOJI SE IZVODE IZ KORIŠĆENJA SAJTA ILI BILO KOJIH PODATAKA, SADRŽAJA, USLUGE, SOFTVERA, HARDVERA, ISPORUČIVIH ILI DRUGIH MATERIJALA POVEZANIH SA SAJTOM, ILI DOSTUPNOSTI BILO ČEGA NAVEDENOG; (III) DA LI J ESADRŽAJ ISTINIT, POTPUN, DA LI NAVODI NA POGREŠAN PUT ILI NIJE BLAGOVREMENO DAT; I (IV) ODSUSTVO BILO KOJIH VIRUSA ILI DRUGIH ŠTETNIH KODOVA U SAJTU ILI NJEGOVOM SADRŽAJU. DALJE, MI NE PREDSTAVLJAMO, DOGOVARAMO ILI GARANTUJEMO DA ĆE PRISTUP ILI USLUGA PRUŽENA OD STRANE SAJTA BITI NEPREKIDAN, BEZ GREŠAKA ILI BEZBEDAN. U NAJVEĆOJ MERI DOPUŠTENOJ ZAKONOM, UKOLIKO SKINETE BILO KOJE MATERIJALE SA SAJTA, TO ČINITE PO SOPSTVENOM NAHOĐENJU I RIZIKU, I ISKLJUČIVO STE ODGOVORNI ZA BILO KOJU ŠTETU PO VAŠ KOMPJUTERSKI SISTEM ILI GUBITAK PODATAKA KOJI REZULTIRA IZ SKIDANJA BILO KOJIH TAKVIH MATERIJALA.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

OSIM GDE JE TO ZABRANJENO ZAKONOM, NI U JEDNOM SLUČAJU MI, NAŠE FILIJALE ILI NAŠI ILI NJIHOVI SLUŽBENICI, DIREKTORI, AKCIONARI, KONTRAKTORI, ZAPOSLENI, AGENTI, DAVAOCI LICENCI ILI PROVAJDERI USLUGE KOJI SU TREĆA STRANKA, SUKCESORI ILI LICA NA KOJA SE PRENOSI PRAVO, NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJE ŠTETE (BILO DIREKTNE, INDIREKTNE, KAZNENE, PRIMERNE, SPOREDNE, SPECIJALNE, KONSEKVENTNE ILI DRUGE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI IZGUBLJENE PROFITE, GUBITAK PODATAKA ILI GUBITAK UPOTREBE) KOJE PROISTIČU IZ ILI SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANE SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA ILI VAŠIM KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU DA KORISTITE SAJT, BILO KOJI VEBSAJT POVEZAN ZA SAJT, BILO KOJI SADRŽAJ ILI USLUGE KOJI SU VAM UČINJENE DOSTUPNIM NA SAJTU BEZ OBZIRA DA LI SU TAKVE ŠTETE ZASNOVANE NA UGOVORU, DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEPAŽNJU), STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI NA BILO KOJI DRUGI NAČIN, ČAK I UKOLIKO SMO MI ILI BILO KOJA NAŠA FILIJALA ILI PRIMENLJIVI DOBAVLJAČ UPOZORENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA ŠTETE (KOLEKTIVNO, „ISKLJUČENE ŠTETE“). VI SPECIFIČNO POTVRĐUJETE I PRIHVATATE DA NITI ĆEMO MI, NITI BILO KO OD NAŠIH FILIJALA, PROVAJDERA USLUGA, DAVALACA LICENCE ILI PREDSTAVNIKA, BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJE KLEVETNIČKO, POGRDNO ILI NELEGALNO PONAŠANJE BILO KOG KORISNIKA OVOG SAJTA. U NAJVEĆOJ MERI DOZVOLJENOJ PREMA ZAKONU, VAŠ JEDINI I ISKLJUČIVI LEK ZA BILO KOJI OD GORE NAVEDENOG ILI BILO KOG SPORA U VEZI SA SAJTOM JE DA PREKINETE KORIŠĆENJE SAJTA.

U ODREĐENIM JURISDIKCIJAMA, NEKE ODGOVORNOSTI NE MOGU BITI IKSLJUČENE ILI OGRANIČENE PREMA PRIMENLJIVOM PRAVU. U TAKVIM JURISDIKCIJAMA, OGRANIČENJA OD ODGOVORNOSTI U OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, MOGU DA SE NE PRIMENJUJU NA VAS. UKOLIKO SE NE MOŽE ZAKONSKI ODREĆI VAŠA ODGOVORNOST PREMA OVIM OGRANIČENJIMA ODGOVORNOSTI, MI ĆEMO BITI ODGOVORNI VAMA, U UKUPNOM IZNOSU ZA SVE ZAHTEVE KOJI IZ OVOG PROISTIČU, ZA UGOVORNE KAZNE KOJE NE PRELAZE
US$100,00 (“MAKSIMUM ODGOVORNOSTI”) U MERI DOPUŠTENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM. U TAKVOM SLUČAJU, VI POTVRĐUJETE I PRIHVATATE DA ISKLJUČENE ŠTETE ZA SVE ZAHTEVE KOJI PROISTIČU POD OVIM USLOVIMA NE MOGU BITI IZRAČUNATE SA RAZUMNOM ODREĐENOŠĆU. DALJE PRIHVATATE DA MAKSIMUM ODGOVORNOSTI PREDSTAVLJA (I) RAZUMNU APROKSIMACIJU ISKLJUČENIH ŠTETA KOJE STE PRETRPELI ZA SVE ZAHTEVE KOJI PROISTIČU IZ OVIH USLOVA, DA TAKVE UGOVORNE KAZNE NE ČINE KAZNU, I (II) ISKLJUČIVI LEK ZA VAS ZA ISKLJUČENE ŠTETE U VEZI SA SVIM ZAHTEVIMA KOJI PROISTIČU IZ OVIH USLOVA. OGRANIČENJA U OVOM PARAGRAFU ĆE BITI PRIMENJENA ČAK I UKOLIKO BILO KOJI VAMA DOSTUPAN LEK NE ISPUNI SVOJU ESENCIJALNU SVRHU.

OGRANIČENJA ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA

U MERI DOZVOLJENOJ PRIMENLJIVIM ZAKONOM, BILO KOJI UZROK DELOVANJA ILI ZAHTEV KOJI MOGU DA PROISTIČU ILI BITI U VEZI SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, SAJTOM (UKLJUČUJUĆI BILO KOJE USLUGE PRUŽENJE NA SAJTU) ILI SADRŽAJEM, MORAJU ZAPOČETI U ROKU OD JEDNE (1) GODINE NAKON ŠTO SE UZROK RADNJE AKUMULIRA ILI SE UZROK RADNJE TRAJNO ZABRANJUJE.

Obeštećenje

Ovim prihvatate da nas, naše filijale i naše službenike, direktore, akcionare, zaposlene, kontraktore, agente, davaoce licence, treće stranke kao provajdere usluga, sukcesore i lica na koja je preneto pravo obeštetite i učinite nas neoštećenima, zbog bilo kojih zahteva, presuda, nagrada, gubitaka, odgovornosti, izdataka, šteta, troškova, kazni, penala i taksi (uključujući razumnu naknadu za advokate i veštake i troškove suđenja) (kolektivno, „Gubici“) koji proističu iz ili su u vezi sa (i) vašim korišćenjem Sajta ili Sadržaja Sajta osim onih koji su izričito ovlašćeni u ovim Uslovima korišćenja; (ii) vašim kršenjem bilo kojih uslova korišćenja ili sličnih uslova datih od strane Provajdera kao trećih stranaka u pogledu bilo kog Sadržaja treće stranke; ili (iii) zahtevima koji proističu iz vaše prevare, namernog štetnog ponašanja, kriminalnih radni ili velike nepažnje. Ukoliko izazovete tehnički poremećaj (prekid rada) Sajta ili sistema koji transmituju Sajt vama ili drugima, prihvatate da budete odgovorni za bilo koji i svaki Gubitak koji proističe iz takvog poremećaja (prekida rada).

Nadležnosti i primenljivo pravo

Ovim Uslovima koršćenja upravljaju zakoni države Njujork (New York) i vašim korišćenjem Sajta, podložno konfliktu (sukobu) zakonskih odredbi koje bi rezultirale u primeni zakona bilo koje druge države ili jurisdikcije. U maksimalnoj meri koju dopušta zakon, vi neopozivo dajete saglasnost za nadležnost sudova koji su locirani na Manhatnu, Njujork (Manhattan, New York) za svaku radnju ili postupak koji proističu ili su u vezi sa ovim Uslovima korišćenja.

Zabrana izvoza

Ne možete da koristite ili izvozite ili re-eksportujete bilo koji Sadržaj ili kopiju ili adaptaciju takvog Sadržaja, ili bilo koji proizvod, ili uslugu koja se nudi na Sajtu, u suprotnosti sa bilo kojim primenljivim pravom ili pravilnicima, uključujući bez ograničenja U.S. izvozne zakone i pravilnike.

Promene ovih Uslova korišćenja

Zadržavamo pravo da po sopstvenom nahođenju promenimo, modifikujemo, dodamo ili uklonimo bilo koji deo ovih Uslova korišćenja, u celini ili delimično, u bilo koje vreme, postavljanjem revidiranih uslova na Sajt. Vaša je odgovornost da proveravate bilo koje promene koje mi učinimo u ovim Uslovima korišćenja svaki put kada koristite Sajt ili bilo koji njegov deo. Revidirani uslovi stupaju na snagu pet dana nakon njihovog publikovanja na Sajtu i primenjivaće se samo za ubuduće. Vaše kontinuirano korišćenje Sajta nakon ove vremenske tačke označava da se prihvatili te promene.

Celokupni ugovor

Ovi Uslovi korišćenja i bilo koje polise ili pravila upravljanja postavljena na Sajt (ali isključujući one druge uslove koje nude Provajderi kao treće stranke, kako je to opisano u paragrafu sa naslovom „Karakteristike i funkcionalnost obezbeđena od treće stranke; uslovi treće stranke“) čine celokupan ugovor i razumevanje između vas i nas u pogledu njegovog predmeta i istiskuju sve prethodne ili postojeće komunikacije i predloge, bilo da su dati usmeno ili pismeno, između ugovornih stranaka u pogledu takvog predmeta ugovora.

Odricanje i razdvojivost

Niti jedno odricanje sa naše strane od bilo kog roka i uslova datih u ovim Uslovima korišćenja neće činiti za ubuduće odricanje ili nastavak odricanja od takvog roka ili uslova ili odricanje od bilo kog drugog roka ili uslova, i svaki naš propust da istaknemo pravo ili odredbu prema ovim Uslovima korišćenja neće činiti odricanje od takvog prava ili odredbe. Ukoliko se bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja smatra nezakonitom, zabranjenom ili nesprovodivom iz bilo kog razloga, takva odredba će biti uklonjena ili ograničena najviće moguće tako da će preostale odredbe imati puno pravno dejstvo .

Pravni lekovi

Po našem izboru, možemo da tražimo sva pravna sredstva koja su nam dostupna u ovim Uslovima korišćenja, prema zakonu i kapitalu, uključujući donošenje privremene mere u obliku specifičnog delovanja da se sprovedu ovi Uslovi korišćenja i bilo koje dodatne instrukcije, smernice ili polise izdate sa naše strane (uključujući one postavljene na Sajt).

Kako da nas kontaktirate

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili komentare o ovim Uslovima korišćenja Sajta, molimo vas da nam pišete na:
rp.info@revlon.com

Hvala na poseti našeg Sajta.

Onlajn upozorenje o privatnosti

Datum stupanja na snagu: 21/11/2016

Mi u Beautyge, S.L („Kompaniji“) poštujemo vašu brigu oko privatnosti. Ovo onlajn upozorenje o privatnosti opisuje vrste ličnih informacija koje mi dobavljamo na ovom vebsajtu na www.intrageninstitute.rs (u daljem tekstu „Sajt“), kako koristimo te informacije, sa kim ih delimo i prava i izbore koji su dostupni korisnicima našeg Sajta u vezi sa korišćenjem tih informacija. Takođe opisujemo mere koje preduzimamo da zaštitimo bezbednost informacija i kako nas korisnici mogu kontaktirati u vezi sa našim praksama oko privatnosti. Entitet (pravno lice) odgovorno za procesuiranje informacije (odnosno, kontrolor podataka) je Beautyge, S.L., WTC Almeda Park, c/Tirso de Molina, 40, 08940 Cornellá de Llobregat, Barcelona, Spain.

Korisnik izričito slobodnom voljom i nedvosmisleno daje svoju saglasnost da se uključe svi njegovi/njeni lični podaci dati Kompaniji preko Sajta, e-mail-a, bloga ili društvenog medija na fajl koji je u vlasništvu Kompanije, kao i da procesuira sve njegove/njene lične podatke automatskim i neautomatskim sredstvima, u svrhe naznačene u dole datim odeljcima ovog Onlajn upozorenja o privatnosti a sve prema rokovima i uslovima na koje se u njima upućuje.

Naše prakse privatnosti mogu da variraju od zemlje do zemlje u kojima radimo kako bi reflektovale lokalne prakse i pravne zahteve. Možete pogledati specifične informacije određene prema zemlji ukoliko kliknete ovde.

Kliknite na jedan od dole datih linkova da direktno odete na odeljak koji se nalazi na listi:

Informacije koje mi sakupljamo

Mi sakupljamo određene informacije, uključujući lične informacije, preko našeg Sajta. Vrste ličnih informacija koje možemo da sakupimo uključuju:

 • Kontakt informacije (kao što su ime, poštanska adresa, email adresa i telefonski broj);
 • Informacije o kupovini i transakcijama, kao što su detalji platne kartice, računi i adresa dostave, i informacije o proizvodu, kursevima i drugim stavkama vaše kupovine;
 • Akreditive za prijavljivanje;
 • Demografske informacije, uključujući godine starosti i pol;
 • Rukovanje društvenim medijima;
 • Prednosti proizvoda;
 • Informacije koje odaberete da podnesete u vezi sa vašim pretraživanjem i komentarima;
 • Fotografije i ostale sadržaje koje pružate;
 • Kontakt informacije o drugima (kao što je email adresa) kada koristite određene mogućnosti kao što je „Pošalji ovaj posao prijatelju“(“Send This Job to a Friend”);
 • U vezi sa profesionalcima na polju lepote, zanimanjem, brojem profesionalne dozvole za rad, isticanjem dozvole i tipom dozvole; i
 • U vezi sa prijavama za posao, u meri dopuštenoj primenljivim zakonom, podacima o prethodnim zaposlenjima, školskoj spremi i drugim informacijama koje sadrže rezime aploudovan na naš Sajt ili podnesen preko onlajn formulara za prijavu.

Informacije koje sakupljamo preko automatskih sredstava

Kada posetite naš Sajt, možemo da sakupimo određene informacije (uključujući IP adrese) automatskim sredstvima, kao što su kolačići, veb server logovi, veb svetionici i JavaScript.
Kolačići (Cookies) su fajlovi koje vebsajtovi šalju vašem kompjuteru ili drugim za Internet povezanim uređajima da jedinstveno identifikuju vaš pretraživač ili da uskladište informacije ili podešavanja na vaš uređaj. Naš Sajt može da koristi kolačiće (kao što HTTP i HTML5 kolačići) i Fleš (Flash) kolačići, kao i druge tipove lokalnog skladištenja (kao što je lokalno skladištenje zasnovano na pretraživaču ili na softveru za povezivanje). Vaš pretraživač može da vam kaže kako da budete obavešteni kada primate određene tipove kolačića i kako da ograničite ili onesposobite određene kolačiće. Takođe možete biti u mogućnosti da izbrišete Fleš kolačiće ili da podesite vaša Fleš kolačić podešavanja posetom Adobe Flash Website Storage Settings Panel i Global Storage Settings Panel. Molimo da primetite da ipak bez kolačića možda nećete biti u stanju da koristite sve mogućnosti našeg Sajta.

Uz sakupljanjem informacija preko automatskih sredstava, možemo da logujemo informacije kao što su vaš tip uređaja i druge karakteristike uređaja (uključujući identifikatore povezane sa vašim uređajem), tip operativnog sistema, tip pretraživača, domen i druga podešavanja sistema, kao i jezik koji vaš sistem koristi i zemlju i vremensku zonu u kojoj je lociran vaš uređaj. Možemo takođe da zabeležimo informacije kao što su adresa veb strane koja vas je uputila na naš Sajt i IP adresa uređaja koji koristite za povezivanje sa našim Sajtom. Možemo da logujemo informacije o vašim interakcijama sa Sajtom, kao na primer, koje strane posećujete. Da bismo kontrolisali koji veb server sakuplja informacije automatskim sredstvima, može da se desi da postavimo etikete (tags) na vaše veb strane koji se nazivaju „veb svetionici“ (web beacons), koji predstavljaju male fajlove koji povezuju veb strane za određene veb servere i njihove kolačiće. Takođe možemo da pošaljemo instrukcije na vaš uređaj korišćenjem JavaScript-a ili drugih kompjuterskih jezika da sakupimo vrste informacija koje su u gornjem tesktu opisane o Vašim interakcijama sa Sajtom.

Za rezidente Evropske Unije ili Švajcarske, informacije o praksama sa kolačićima i kako promeniti vaša podešavanja kolačića je dostupno ovde.  U meri koja se zahteva primenjljivim pravom, mi ćemo pribaviti vašu saglasnosti pre korišćenja kolačića ili sličnih automatskih sredstava.

Kako koristimo informacije koje sakupimo

Možemo da koristimo gore opisane informacije kako bismo:

 • Komunicirali sa vama o, i upravljali vašim učestvovanjem u, specijalnim događajima, takmičenjima, lutrijama, programima, ponudama, anketama i istraživanjima tržišta;
 • U skladu sa primenljivim pravima, vam poslali promotivne materijale i druge komunikacione poruke;
 • Odgovorili na vaše upite;
 • Vam na vaš zahtev poslali e-mail-om upozorenja u vezi sa odnosima ulagača;
 • U pogledu prijave za posao, kreirali i upravljali vašim računom, procesuirali vašu prijavu za posao i obavestimli vas o budućim mogućnostima koje vas mogu interesovati;
 • U vezi sa profesionalcima na polju lepote, vam pomogli da locirate druge profesionalce i distributere naših proizvoda;
 • Prilagođavali naše korisničke preferencije i posete našem Sajtu i isporučivali sadržaj prilagođen našim korisničkim interesima i način na koji naši korisnici pretražuju ili ostvaruju interakciju sa našim Sajtom;
 • Rukovodili, ocenjivali i unapredili naše poslovanje (uključujući razvoj novih proizvoda i usluga; upravljanje, povećanje, poboljšanje i analiziranje naših proizvoda, usluga, poslovanja i Sajta; upravljanje našim komunikacijama; i obavljanjem računovodstvenih, revizorskih i drugih internih funkcija);
 • Zaštitili od, identifikovali i sprečili prevaru i druge nezakonite aktivnosti, tužbe i druge vrste odgovornosti; i
 • Bili u skladu sa i sproveli primenljive pravne zahteve, relevantne industrijske standarde, ugovorne obaveze i naše polise.

Ukoliko bismo informacije koristili na drugi način, poslali bismo vam specifično upozorenje u vreme njihovog sakupljanja.

Možemo da koristimo analitičke usluge treće stranke na našem Sajtu, kao što su one od strane Google Analitike (Google Analytics). Provajderi analitike koji upravljaju ovim uslugama koriste tehnologije kao što su kolačići, logovi veb servera i veb svetionici, kako bi nam pomogli da analiziramo korišćenje našeg Sajta od strane posetilaca. Informacije sakupljene preko ovih sredstava (uključujući IP adresu) mogu biti otkrivene onim provajderima analitike i drugim relevantnim trećim strankama koje koriste ove informacije, na primer, da procene korišćenje Sajta. Da saznate više o Google Analitici i kako da optirate izlazak, molimo vas da posetite http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Reklamiranje zasnovano na prikazanom interesovanju

Na našem Sajtu, možemo da dobijemo informacije o vašim onlajn aktivnostima radi korišćenja, da bismo vam poslali reklamu o proizvodima i uslugama koji su prilagođeni vašem individualnom interesovanju. Takođe možemo da dobijemo informacije u ovu svrhu sa vebsajtova treće stranke na kome su naše reklame postavljene. Ovaj odeljak našeg Onlajn upozorenja o privatnosti daje detalje i objašnjava kako da iskoristite izbore koji su pred vama.

Određene reklame možete videti na drugim vebsajtovima, pošto angažujemo mreže trećih stranaka za kupovinu preko oglasa. Preko tih mreža za kupovinu, mi možemo da usmeravamo slanje naših poruka korisnicima kroz demografska, na interesovanju zasnovana i kontekstualna sredstva. Možemo da pratimo vaše onlajn aktivnosti tokom vremena, sakupljanjem informacija automatskim sredstvima, uključujući korišćenje kolačića treće stranke, logove veb servera, piksele i veb svetionike. Ove mreže koriste ove informacije da vam pokažu oglase koji mogu biti prilagođeni vašem individualnom interesovanju. Informacije koje naše mreže za oglase mogu da sakupe u našu korist, uključuju podatke o vašim posetama vebsajtovima na kojima se nalaze naši oglasi, kao što su strane ili oglasi koje ste pogledali i radnje koje ste preduzeli na vebsajtovima. Ovo sakupljanje podataka se odigrava kako na našem Sajtu, tako i na vebsajtovima trećih stranki koje učestvuju u ovim mrežama za oglašavanje. Ovaj postupak nam takođe pomaže da pratimo efektivnost naših marketinških akcija. Da saznate kako da optirate izlazak iz ovog reklamiranja preko mreža za oglašavanje zasnovanih na interesovanju, kliknite ovde. U meri koja se zahteva od strane primenljivog zakona, pribavićemo vašu saglasnost pre postavljanja ili čitanja kolačića za reklamiranje ili sličnih tehnologija.

Naš Sajt nije dizajniran da odgovori na „ne prati“(“do not track”) signale ili slične mehanizme sa pretraživača ili uređaja.

Informacije koje delimo

Mi ne otkrivamo lične informacije koje sakupljamo o vama kroz Sajt, osim kako je to opisano u ovom Onlajn upozorenju o privatnosti. Možemo da podelimo lične informacije sa našim filijalama i subsidijarima u gore navedene svrhe. Mi ćemo takođe podeliti lične informacije sa provajderima usluga koji obavljaju usluge u našu korist na osnovu naših instrukcija. Mi ne ovlašćujemo ove provajdere usluga da koriste ili otkrivaju ove informacije osim ako je to neophodno da se obavi usluga u našu korist ili da se bude u skladu sa zakonskim uslovima.

Dodatno tome, mi ćemo otkriti informacije o vama (i) ukoliko se to zahteva na osnovu zakona ili pravnog postupka, (ii) organima koji sprovode zakon ili drugim vladinim službenicima na osnovu zahteva za otkrivanje, ili (iii) kada verujemo da je otkrivanje neophodno ili odgovarajuće da se spreči fizička šteta ili finansijski gubitak, ili (iv) u vezi sa istragom sumnjive ili aktuelne prevarne ili nelegalne aktivnosti. Zadržavamo pravo da transferišemo bilo koju informaciju koju imamo o vama u slučaju da prodajemo ili transferišemo ceo ili deo našeg biznisa ili imovine (uključujući i slučaj reorganizacije, prestanak postojanja ili likvidaciju).

Vaša prava i izbori

Nudimo vam određene izbore u vezi sa ličnim informacijama koje dobijamo o vama na Sajtu. Kako biste ažurirali vaše preferencije, tražite od nas da uklonimo informacije o vama sa našeg spiska e-mail adresa ili podneli zahtev, molimo da nas kontaktirate kako je naznačeno u „Kako da nas kontaktirate“ (“How to Contact Us”) odeljku ovog Onlajn upozorenja o privatnosti. U meri predviđenoj zakonom vaše jurisdikcije, možete zahtevati pristup ličnim informacijama koje održavamo o vama ili zahtevati da ispravimo, izmenimo, izbrišemo ili blokiramo informacije stupanjem u kontakt sa nama kako je naznačeno u „Kako da nas kontaktirate“ odeljku ovog Onlajn upozorenja o privatnosti. Gde je to predviđeno zakonom, možete povući bilo koju saglasnot koju ste prethodno nama dali ili da podnesete prigovor u bilo koje vreme na legitimnoj osnovi u vezi sa procesuiranjem vaših ličnih informacija stupanjem u kontakt sa nama kako je naznačeno u „Kako da nas kontaktirate“ odeljku ovog Onlajn upozorenja o privatnosti, i mi ćemo primeniti vaše preferencije za ubuduće.

Kako biste saznali više o tome kako da optirate izlazak iz mreža za reklamiranje zasnovanih na interesovanju, molimo vas da posetite stranicu opt-out (optiranje da se izađe) za korisnike na http://www.aboutads.info/choices/.

Upozorenje rezidentima Kalifornije

Podložno određenim ograničenjima, rezidenti Kalifornije mogu da od nas traže da im dostavimo (i) listu određenih kategorija ličnih informacija koje smo otkrili trećim strankama u direktne marketinške svrhe tokom kalendarske godine koja neposredno prethodi, i (ii) identitet tih trećih stranaka. Da bi podneli takav zahtev, rezidenti Kalifornije mogu da nas kontaktiraju kako je specifikovano u donjem odeljku Kako da nas kontaktirate.

Transferi podataka

Možemo da izvršimo transfer ličnih informacija koje sakupimo o vama preko Sajta našim filijalama, subsidijarima i provajderima usluga u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim zemljama u gore opisane svrhe. Te zemlje mogu da imaju drugačije zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste inicijalno pružili informacije. Kada transferišemo vaše informacije u druge zemlje, zaštitićemo te informacije kako je opisano u ovom Onlajn upozorenju o privatnosti.

Za rezidente Evropske Unije („EU“) ili Švajcarske, u skladu sa primenljivim pravom, implementirali smo zaštitu da se obezbedi adekvatni nivo zaštite za podatke koji se transferišu van EU ili Švajcarske. Ova zaštita uključuje Standardne ugovorne odredbe Evropske Komisije (European Commission’s Standard Contractual Clauses).

Kako štitimo lične podatke

Održavamo administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu dizajniranu da štiti lične podatke koje ste dali od slučajne, nezakonite ili neovlašćene destrukcije, gubitka, izmene, pristupa, otkrivanja ili korišćenja.

Linkovi ka drugim vebsajtovima i sofverima za povezivanje (Plug-Ins) trećih stranaka

Naš Sajt može da sadrži linkove ka drugim vebsajtovima radi vaše pogodnosti i dobijanja informacija. Tim vebsajtovima mogu upravljati kompanije koje nisu povezane sa nama. Povezani (linkovani) vebsajtovi tipično imaju svoje sopstvene polise ili upozorenja o privatnosti, i mi preporučujemo da ih pregledate ukoliko posećujete bilo koje povezane vebsajtove. Mi nismo odgovorni za sadržaj bilo kog vebsajta koji nije u vezi sa nama, za bilo kakvu upotrebu tih vebsajtova, ili za prakse u vezi sa privatnošću tih vebsajtova.

Provajderi softvera za povezivanje trećih stranaka na naš Sajt, kao što su alati za deljenje preko društvene mreže, mogu da koriste automatska sredstva za sakupljanje informacija u vezi sa vašim korišćenjem Sajta i vaše interakcije sa njegovim delovima. Ove informacije su podložne polisama ili upozorenjima o privatnosti provajdera softvera za povezivanje i nisu predmet ovog Onlajn upozorenja o privatnosti. U meri koju dopušta primenljivi zakon, nismo odgovorni za prakse u vezi sa informacijama tih provajdera.

Ažuriranja našeg Onlajn upozorenja o privatnosti

Ovo Onlajn upozorenje o privatnosti (uključujući bilo koje dodatke) može biti periodično ažurirano i bez prethodnog vama datog upozorenja, kako bi se izmene reflektovale u našim postupanjima sa ličnim informacijama. Kada se radi o značajnim promenama, obavestićemo vas postavljanjem istaknutog upozorenja na našem Sajtu naznačavajući na vrhu Onlajn upozorenja o privatnosti vreme poslednjeg ažuriranja.

Kako da nas kontaktirate

Ukoliko želite da nas kontaktirate kako biste ažurirali informacije koje imamo o vama, ili da ostvarite svoja prava prema ovom upozorenju, molimo vas pošaljite e-mail na rp.info@revlon.com ili nam pišite na

BEAUTYGE S.L.
WTC Almeda Park,
c/Tirso de Molina, 40
08940 Cornellá de Llobregat
Barcelona – Spain